Skip to main content

DISCLAIMER en PRIVACY

DISCLAIMER

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaardt Review Booster Pro geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Review Booster Pro geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Review Booster Pro.

Het is niet toegestaan gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Review Booster Pro.

Mocht u een fout ontdekken of van mening zijn dat er iets niet klopt kunt u mailen naar info@reviewboosterpro.nl

PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens die wij verwerken

Review Booster Pro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Review Booster Pro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Review Booster Pro analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Review Booster Pro verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Review Booster Pro neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Review Booster Pro bewaart uw persoonsgegevens:
• zolang als u klant bent bij Review Booster Pro
• u interesse blijft tonen in onze goederen diensten of informatie
• zolang wettelijk verplicht is.
• Zolang wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden
Review Booster Pro verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en  vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Review Booster Pro gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Review Booster Pro en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reviewboosterpro.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Review Booster Pro wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Review Booster Pro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@reviewboosterpro.nlRBP is een handelsnaam van
Voorham Consultancy.

Contact

Review Booster Pro
Waterlandsingel 67 
2548 SN  Den Haag

+31 6 450 888 06
info@reviewboosterpro.nl

Copyright ©2020. All Rights Reserved. Webcreation: Free Design